กติกาการรีวิว

  • ผู้รีวิวต้องรีวิวอย่างเป็นกลาง ไม่นำอารมณ์ รสนิยม หรืออคติส่วนตัว เข้ามาประกอบการรีวิว

  • ผู้รีวิวต้องให้เกียรติผู้เขียนนิยาย ไม่รีวิวด้วยภาษาที่หยาบคาย หรือรุนแรง

  • หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปิดเผยเนื้อหาส่วนที่สำคัญ กรุณาลงข้อความเตือน ผู้อ่านไว้ด้วย

  • รีวิวที่ผ่านการตรวจสอบจากทีมงานว่า ไม่ละเมิดกติกาการรีวิว จะได้รับการอนุมัติขึ้นแสดงในระบบ